Akademinės atostogos, studijų stabdymas ir atnaujinimas

Akademinės atostogos

Akademinės atostogos suteikiamos studentui (klausytojui), laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros (pateikus tai įrodančius dokumentus) arba dėl kitų asmeninių priežasčių.

Studentui akademinės atostogos dėl ligos suteikiamos iki 2 metų; dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – ne ilgiau kaip 3 metams, o dėl asmeninių priežasčių iki 1 metų.

Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo prašymo pateikimo Padalinio vadovui dienos.

Studijų stabdymas

Studentui (klausytojui) dėl svarbių priežasčių Padalinio vadovas gali leisti ne ilgiau kaip 1 metams susistabdyti studijas.

Norint susistabdyti studijas, būtina pristatyti Dekanui prašymą, kuriame būtų nurodytos svarios studijų stabdymo priežastys.

Užsiregistruoti į studijas po studijų stabdymo ar akademinių atostogų privaloma ne vėliau kaip 5 dienos iki semestro, į kurį bus grįžtama, pradžios.

Studijų atnaujinimas

Studijų atnaujinimu nėra laikomas grįžimas iš akademinių atostogų ar studijų stabdymo. Studijų atnaujinimas – grįžimas į studijas po jų nutraukimo.

Asmenys, atnaujinantys studijas, priimami tik į valstybės nefinansuojamas vietas.

Studijos atnaujinamos nuo semestro pradžios, pateikus prašymą kamieninio akademinio padalinio vadovui ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki naujo studijų semestro pradžios.

Studijos gali būti atnaujintos, jeigu studento (klausytojo) studijuotos ir ketinamos studijuoti  studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų.

Kamieninio akademinio padalinio taryba gali siūlyti ir papildomas nutrauktų studijų atnaujinimo sąlygas, kurias tvirtina Senatas, tad svarbu pasidomėti su studijų atnaujinimu susijusiais Senato sprendimais.

Dėl programos pasikeitimo susidariusius skirtumus (ne daugiau kaip 15 kreditų) leidžiama likviduoti per 1 metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi.

Jei esama daugiau nei 15 kreditų apimties studijuotos ir ketinamos studijuoti programos skirtumų, jie turi būti likviduoti iki studijų atnaujinimo.

Už šiurkščius akademinio sąžiningumo principo pažeidimus iš Universiteto pašalintas asmuo studijas atnaujinti gali ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo pašalinimo dienos ir tik po to, kai yra likvidavęs visus dalykų/modulių skirtumus.

Jei į tą pačią studijų vietą pretenduoja daugiau kaip vienas studentas, pirmenybė teikiama studentui, kurio:

  • didesnis visų anksčiau išlaikytų egzaminų vidurkis;
  • didesnis paskutiniu egzaminų laikymo laikotarpiu išlaikytų egzaminų vidurkis;
  • prašymo atnaujinti studijas padavimo data yra ankstesnė.

Studijų atnaujinimo VU tvarkos aprašasVU Studijų nuostatai.