Atsiskaitymai, apeliacijos, ginčai

Atsiskaitymai

Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Pirmosios tęstinio dalyko (modulio) dalys gali būti vertinamos įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu, raštu ir žodžiu arba kompiuteriu (prilyginama egzaminui raštu).

Studijų rezultatus vertina dalyką dėstę­s, studijoms vadovavęs dėstytojas arba tos srities specialistų komisija.

Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 iki 10 balų, o per įskaitas – įskaita ar neįskaita. Galimi ir kiti vertinimo principai. Daugiau apie vertinimo sistemą Universitete.

 

Pagrindinis ir pratęstas egzaminų laikymo laikotarpis

Egzaminai ir įskaitos laikomi egzaminų laikymo tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Jei negali atvykti į egzaminą (įskaitą) dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, padalinio vadovo (dekano) gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku pagrindinio egzaminų laikymo laikotarpio metu arba pratęsti egzaminų laikymo laikotarpį. Egzaminų laikymo laikotarpis pratęsiamas gydymo įstaigos išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį privalu per 3 darbo dienas nuo numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti padalinio administracijai ir iki administracijos nustatyto laiko pateikti pateisinamąjį dokumentą.

 

Skolos, akademinės skolos ir jų likvidavimas

Neišlaikytus egzaminus (įskaitas) galima vieną kartą perlaikyti ne vėliau kaip per pirmas 2 naujo semestro savaites, o jei egzaminų laikymo laikotarpis buvo pratęstas, – per 2 savaites po pratęsto termino pabaigos. Per egzamino (įskaitos) perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita) yra skola.

Likviduoti skolą galima pasinaudojus viena iš šių galimybių:

 • Dalyko kartojimas(kainuoja 1/60 einamųjų metų metinės studijų programos kainos padauginus iš dalyko kreditų skaičiaus)
 • Dalyko kartojimas eksternu;(kainuoja 25% dalyko kartojimo kainos)
 • Dalyko pakeitimas kitu;

Svarbu­: skirtinguose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose gali skirtis dalyko kartojimo, laikymo eksternu ir dalyko pakeitimo kitu tvarkos, todėl svarbu pasidomėti galiojančia tvarka.

Akademinė skola – nepasiektas slenkstinis pasiekimų lygmuo pasirinkus vieną iš skolos likvidavimo būdų.

Studentai, turintys daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, akademinių skolų arba bendra jų suma viršija nurodytą kreditų skaičių, taip pat studentai, kuriems nebuvo leista pakartoti šių dalykų studijų, šalinami iš universiteto.

 

Apeliacijos

Apeliacijos gali būti teikiamos dėl galutinio dalyko pasiekimų įvertinimo (išskyrus baigiamųjų egzaminų ir baigiamojo darbo gynimo įvertinimą) bei procedūrinių (tarpinių atsiskaitymų, egzamino laikymo, baigiamojo darbo gynimo) pažeidimų.

Apeliacijas nagrinėja Padalinio Ginčų nagrinėjimo komisija (GNK), kurią sudaro 6 nariai, iš kurių 3 – skirti Studentų atstovybės.

Norėdamas pateikti apeliaciją, turi raštu kreiptis į Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisiją. Apeliacijoje turi būti:

 • nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;
 • nurodytas nesutikimo su gautu galutiniu dalyko (modulio) pasiekimų įvertinimu pagrindas (motyvai) arba konkretus egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimas ir nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
 • konkretus pareiškėjo prašymas;
 • pareiškėjo parašas.

Apeliacija dėl galutinio įvertinimo gali būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvertinimo paskelbimo dienos. Jeigu egzaminas yra laikomas egzaminų laikymo laikotarpio pabaigoje, apeliacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Padalinio tvarkaraščiuose numatytos paskutinės egzaminų laikymo dienos, t. y. jei egzaminas laikomas paskutinę egzaminų laikymo dieną, studento darbą ištaisius ir įvertinimą paskelbus per 5 dienas, studijuojantysis turi 2 dienas apeliacijai teikti.

Apeliacija dėl procedūrinių pažeidimų gali būti pateikta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tarpinio atsiskaitymo, egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo datos.

Apeliacijos turi būti motyvuotos – tai reiškia, kad savo apeliaciniame rašte turėtum surašyti visus argumentus, kodėl nesutinki su įskaitos arba egzamino įvertinimu, arba pagrįsti procedūrinius pažeidimus („aš manau“ nėra argumentas). Priešingu atveju apeliacija atmetama.

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas dėl egzamino (įskaitos) įvertinimo yra galutinis. Kiti Komisijos sprendimai ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos gali būti skundžiami Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai.

Kol akademinio kamieninio padalinio (arba Centrinė, jei sprendimas buvo skųstas) ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję Padalinio administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostataiapeliacijos formaapeliacijos pavyzdys.

 

Ginčai

Akademinio kamieninio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija taip pat nagrinėja ir studijuojančiųjų pateiktus pareiškimus dėl ginčų, susijusių su mokslo ir studijų veikla, tarp Universiteto studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių tame Padalinyje.

Pareiškimus Komisijai gali teikti kiekvienas Universiteto studijuojantysis, kuris mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos. Komisija nagrinėja pareiškimus tik dėl tame Padalinyje dirbančių Universiteto bendruomenės narių.

Pareiškimas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią pažeidimas padarytas ar paaiškėjo.

Norėdamas pateikti pareiškimą, turi raštu kreiptis į Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisiją. Pareiškime turi būti:

 • nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;
 • apibūdintas pažeidimas bei nurodyta ir pridėta turima informacija ar nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
 • konkretus pareiškėjo prašymas;
 • pareiškėjo parašas.

Komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo įregistravimo Padalinyje. Komisijos priimtas sprendimas dėl ginčo gali būti skundžiamas Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos.

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma iš 6 narių: trys Komisijos nariai yra skiriami iš Padalinio dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, kiti trys - iš Studentų atstovybės įgaliotų asmenų. Komisija dirba pagal Senato patvirtintus nuostatus.