D.U.K.: akademinė sritis

Studijos pandemijos laikotarpiu

Kaip vyks mano studijos pandemijos metu? Kokios yra mano teisės? Koks yra studijų reglamentavimas?

Visą aktualiausią ir naujausią informaciją rasi čia.

Finansavimo peržiūrėjimas (rotacija)

Kada vyksta rotacija?

Rotacija už praėjusius mokslo metus yra vykdoma kiekvienų metų rugsėjo 30 d.

Kaip aš galėsiu išsaugoti savo valstybės finansuojamą vietą?

Svarbiausia, reikia tenkinti gerai besimokančio studento sąvoką, tai yra studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. 

1) studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8;

2) studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 5, bet nesiekia puikaus pasiekimų lygmens;

3) studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 4, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens.

Arba galima taip perteikti:

PUIKUS [8→10]

TIPINIS (5→8)

SLENKSTINIS (45]

Studijuoju valstybės nefinansuojamoje (VNF) vietoje, mano studijų programoje yra valstybės finansuojamose (VF) vietose studijuojančių studentų, kurie netenkina gerai besimokančio studento sąvokos. Ar yra galimybė užimtų jų vietas?

Taip, po 2018 m. rugsėjo 30 d. studentas, kuris netenkina gerai besimokančio studento kriterijų ir yra VF vietoje, neteks finansavimo ir jo „krepšelį“ galės perimti VNF vietos studentai, kurie tenkins gerai besimokančio studento kriterijus.

Dėl atsilaisvinusio „krepšelio“ studentus informuos padalinio administracija.

Girdėjau, kad su nauja rotacijos tvarka įsigalios ir nauja akademinės skolos sąvoka. Ar tai reiškia, kad visos dabar esančios akademinės skolos bus panaikintos nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ?

Deja, bet iš anksčiau įgytos skolos išlieka akademinėmis skolomis.

Kaip rotuojami studentai, grįžę iš „Erasmus“?

Jei studentas studijų semestro metu buvo išvykęs dalinėms studijoms užsienyje, tai jis bus rotuojamas pagal paskutinio semestro pažymių vidurkį

Kaip sužinoti, kelintas aš esu rotacijoje?

Savo vietą rotacijoje gali sužinoti apsilankęs VU informacinėje sistemoje 

Pasirenkamieji dalykai

Į ką turėčiau kreiptis, jeigu nespėjau laiku užregistruoti į pasirenkamąjį dalyką?

Kuo skubiau kreipkis į padalinio administraciją. Nepasirinkus dalyko, studentas gauna skolą.

Buvau pasirinkęs laisvųjų dalykų už 6 kreditus, nors reikėjo tik 3. O dabar duomenų bazėje vėl prašoma išsirinkti už 3 kreditus – jeigu nesirinksiu, bus įrašyta skola. Ar tie 3 papildomi kreditai bus įskaityti kitam semestrui?

Kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) ir paprašyk, kad turimus kreditus perkeltų į kitą semestrą – tik tada jie bus įskaityti.

Turiu surinkti 5  kreditus, tačiau noriu lankyti 3  kreditų dalyką. Ar man dar teks pasirinkti antrą dalyką po 3 kreditus?

Taip, turėsi pasirinkti antrą dalyką  po 3  kreditus arba trūkstamą kreditą surinkti vėlesniame semestre. Negali surinkti nė vienu kreditu mažiau, nei nurodytas minimalus jų skaičius studijuojamoje studijų programoje.

Kur galiu užsiregistruoti į pasirenkamąjį dalyką?

Užsiregistruoti į pasirenkamąjį dalyką gali apsilankęs VU informacinėje sistemoje → PD registracija. Jei sistema nepateikia pasirinkimų, kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) ir informuok apie galbūt įsivėlusią klaidą.

Grįžau po akademinių atostogų ir nesu pasirinkęs nei vieno pasirenkamojo dalyko. Ar turiu dar kartą rinktis dalyką, kurį buvau pasirinkęs prieš metus ir kurį išlaikiau, ar daryti nieko nereikia?

Nieko rinktis nereikia. Kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) ir pasakyk, ką mokeisi – dalykas bus įskaitytas.

Kursiniai, bakalauriniai darbai, praktika

Kas bus, jei nerasiu vietos praktikai?

Jeigu nesusirasi pats, vietą praktikai tau padės surasti Universitetas. Jeigu reikia pagalbos ieškant, kreipkis į dekanatą (studijų skyrių).

Ar įmanoma apsiginti kursinį darbą rudenį (perlaikymų laikotarpiu), jei nespėjau parašyti laiku?

Taip, kursinį darbą galėsi apsiginti egzaminų perlaikymų laikotarpiu, tačiau tai turi suderinti su kamieniniu akademiniu padaliniu.

Kas būna, jei neparašai ar neapsigini kursinio darbo?

Jei neparašai arba neapsigini kursinio darbo, gauni skolą ir kitais metais ją turi likviduoti.

Egzaminai

Kur bus paskelbta, kada vyks egzaminai, atidėti dėl ligos?

Dėl ligos atidėtų egzaminų laikymas vyksta dėstytojo ir studento individualiai sutartu laiku. Kai kuriais atvejais dekanatas nustato perlaikymų datas, todėl svarbu sekti informaciją fakulteto tinklalapyje.

Kada reikės laikyti egzaminą, jei per pavasario semestro egzaminų laikymo laikotarpį susirgau? Ar rugsėjo pradžioje, ar pasveikus birželio mėnesį? 

Egzaminų laikymo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. Taigi, pavasario egzaminų laikymo laikotarpio egzaminą reiktų laikyti rugsėjo mėnesį. Egzaminų laikymo tvarkaraštis yra sudaromas dėstytojo ir studentų susitarimu.

Apeliacijos

Manęs netenkina egzamino įvertinimas. Ar yra galimybė peržiūrėti savo darbą? 

Savo darbą peržiūrėti galima, tik reikia iš anksto susitarti su dėstytoju. Darbai institutuose  saugomi šešis mėnesius po egzamino laikymo. Jeigu ketini rašyti apeliaciją, rekomenduojame prieš tai peržiūrėti savo darbą.

Ar man praneš, kad apeliacija buvo patenkinta arba atmesta? 

Taip. Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo el. paštu informuos apie šios komisijos sprendimą. Pagal Universiteto Studijų nuostatus, jokie studentui taikomi sprendimai negali būti laikomi galiojančiais, kol Ginčų nagrinėjimo komisija nepateikė galutinių išvadų.

Perlaikymai, skolos

Kada vyksta egzaminų perlaikymai?

Perlaikymai vyksta pirmas dvi naujo semestro savaites.

Ką daryti susirgus perlaikymo metu? 

Pranešti dekanatui (studijų skyriui) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo perlaikymo dienos ir sutartu laiku pristatyti neatvykimą pateisinantį dokumentą.

Jei pirmame semestre per pagrindinį egzaminų laikymo laikotarpį neišlaikiau  egzamino  ir  per perlaikymą nepavyko išlaikyti, ar dar turiu progą nemokamai perlaikyti šį dalyką rugsėjį?

Ne, tokios galimybės neturi – teks kartoti kursą, sumokėti už dalyko kreditus ir laikyti egzaminą arba pasirašyti eksterno sutartį ir laikyti egzaminą eksternu.

Ką daryti, jei tą pačią dieną turiu dviejų egzaminų perlaikymus? Ar galiu kurį nors egzaminą laikyti kitu metu? Į ką tokiu atveju kreiptis? 

Gali tartis su dėstytojais – galbūt kuris nors leis perlaikyti egzaminą kitu metu.

Kiek skolų turintis studentas šalinamas iš sąrašų? Kada skola yra laikoma akademine skola? Jei šį, pavasario, semestrą neišlaikysiu trijų ar keturių egzaminų, ar jau būsiu šalinamas, ar per pakartotinį egzaminų laikymo laikotarpį rudenį galėsiu sau ramiai viską perlaikyti?

Studentas šalinamas iš sąrašų, kai po perlaikymų turi daugiau nei 15 kreditų  skolų arba akademinių skolų, arba bendra jų suma viršija 15 kreditų, tad net jeigu neišlaikytum visų dalykų, dar turėtum antrą šansą per perlaikymus rudenį.

Skola – tai per egzamino ar įskaitos perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).

Akademinė skola – tai egzamino ar įskaitos perlaikymo neišlaikymas po pirmojo kurso pakartojimo. 

Kurso kartojimas

Ar reikia mokėti už kurso kartojimą neišlaikius įskaitos? 

Reikia.

Už ką reikia mokėti kartojantiesiems kursą – ar tik už kreditus, ar ir už egzamino perlaikymą? Ką reikėtų daryti sumokėjus įmoką?

Kartojantieji kursą moka tik už kreditus – atskirai už egzamino laikymą mokėti nereikia. Sumokėjus įmoką reikia nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir pateikti tai įrodantį kvitą.

Ar man reikės mokėti už kreditus, jeigu nesu gavęs praeito semestro laisvojo dalyko įskaitos? Jei taip, tai kada? 

Taip, reikės mokėti, tačiau tik kitą semestrą (kai kartosi kursą).

Pirmą pusmetį buvau neprileistas prie egzamino ir dabar turėčiau kartoti to dalyko kursą. Ar prieš tai turiu gauti kokius nors dokumentus?

Jokių dokumentų gauti nereikia, tik pranešk dėstytojui, o kai pasirodys dekanato (studijų skyriaus) skelbimas, reikės susimokėti. Prieš laikydamas egzaminą dar turėsi gauti egzamino lapelį.

Akademinės atostogos, studijų sustabdymas, nutraukimas, grįžimas į studijas

Iki kada galiu paprašyti akademinių atostogų?

Akademinių atostogų prašyti galima bet kada.

Ketinu grįžti iš akademinių atostogų. Dekanate (studijų skyriuje) sakė ateiti rugpjūčio 27 dieną atnaujinti studijas, tačiau paskutinę rugpjūčio ir pirmą rugsėjo savaites būsiu užsienyje. Ar įmanoma atnaujinti studijas kitu laiku?

Gali ateiti ir šiek tiek anksčiau, kai tik dekanatas (studijų skyrius) bus grįžęs iš atostogų. Užpildyti prašymą dėl studijų atnaujinimo taip pat galima ir VU informacinėje sistemoje. Taip pat vietoj tavęs gali ateiti tavo įgaliotas asmuo ir atnešti viską, ko reikia (prašymą ir gydytojo pažymą).

Norėčiau atnaujinti studijas, bet kitoje studijų programoje. Ką reikėtų daryti?

Jeigu tavo senoji ir norima studijų programos skiriasi mažiau nei 15 kreditų ir esi įgyvendinęs savo senosios studijų programos visus 1 semestro reikalavimus, tereikia nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir pateikti prašymą. Jei bus vietų, tave turėtų priimti. Jeigu skirtumas didesnis, prieš stodamas į naują specialybę laisvojo klausytojo teisėmis turėtum išsilaikyti tiek dalykų, kad programų kreditų skaičius nesiskirtų daugiau kaip 15 kreditų.

Nutraukiau studijas ir po metų vėl įstojau į pirmą kursą, tačiau vis dar esu praeitų metų studentų sąraše. Ką reikia daryti, kad būčiau išbrauktas iš praeitų metų sąrašo?

Nueik į dekanatą (studijų skyrių) ir pateik prašymą, kad būtum išbrauktas iš šio sąrašo.