Įmokos už studijas

Mokėjimas už studijas

Studijų įmokos gali būti tokios:

 • studijų įmoka, atitinkanti metinę studijų kainą – įmoka lygi metinei studijų kainai. Metinė studijų kaina skirta 60 kreditų (ištęstinių studijų atveju – ne daugiau kaip 45 kreditams), nepriklausomai nuo studijų programoje numatytų studijuojamų dalykų kreditų skaičiaus atitinkamais studijų metais;
 • įmoka už dalyką (modulį) – studijų įmoka, kurią moka studentas/klausytojas už pasirinktus studijų dalykus (modulius ar jų dalis) ar asmuo, studijuojantis pagal neformaliojo švietimo programą. Ši įmoka yra lygi studijų kredito kainai, padaugintai iš studijų dalyko (modulio ar jo dalies) kreditų skaičiaus;
 • eksterno įmoka už dalyką (modulį) – studijų įmoka, kurią moka studentas/klausytojas, eksternu savarankiškai studijavęs akademinių kamieninių padalinių tarybų nustatyta tvarka laikyti leistinus dalykus (modulius). Ši įmoka lygi 25 % įmokos už dalyką (modulį);
 • įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą – studijų įmoka už dalyko (modulio) kartojimą, pakartotinį mokslo tiriamojo, kursinio darbo rengimą ir gynimą. Ši įmoka yra lygi studijų kredito kainai, padaugintai iš dalyko (modulio) kreditų skaičiaus;
 • studijų̨ kredito kaina – 1 / 60 Studijų̨ sutartyje nurodytos metinės studijų kainos (ištęstinių studijų atveju – ne daugiau kaip 1 / 45 metinės studijų kainos) dalis;
 • studijų kaina semestrui – metinės studijų kainos dalis, apskaičiuota atsižvelgiant į kreditų skaičių studijų semestre. Ši kaina lygi studijų kredito kainos ir studijų semestre pasirinktų studijuoti kreditų skaičiaus sandaugai;
 • studijų įmoka – įmoka, lygi studijų kainai (metinei studijų kainai ar jos daliai) ir / arba kitiems su studijomis susijusiems mokėjimams (už dalyką (modulį), pakartotinai suteiktas ar papildomas paslaugas).

Studijų įmokų mokėjimo terminai

 • studentai, priimti į pirmosios ir antrosios pakopos, vientisųjų bei profesinių (išskyrus rezidentūrą) studijų pirmo kurso valstybės nefinansuojamas studijų vietas, studijų kainą semestrui sumoka iki pirmojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos;
 • studentai, studijuojantys antro ir aukštesnių semestrų valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainą semestrui turi sumokėti iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos;
 • įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą turi būti sumokėta iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos;
 • studijų įmoka už dalyko egzamino laikymą eksternu turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki egzamino laikymo.

Studijų įmokų atidėjimas, sumažinimas ir leidimas mokėti dalimis

Studentui, pateikusiam prašymą dėl paskolos studijų įmokai sumokėti, visos studijų įmokos sumos mokėjimo terminas kamieninio akademinio padalinio vadovo sprendimu gali būti atidėtas iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir gegužės 1 d. (pavasario semestre).

Studijų įmoką gali būti leista mokėti ne daugiau nei trimis dalimis, tačiau pirmoji įmoka negali būti mažesnė nei 30 procentų mokėtinos sumos ir turi būti sumokama ne vėliau nei iki einamojo semestro pirmojo mėnesio paskutinės dienos.

Atidėjus arba leidus studijų įmoką mokėti dalimis, studentas (klausytojas) privalo visiškai atsiskaityti su Universitetu iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ar gegužės 1 d. (pavasario semestre).

Studijų įmoka gali būti sumažinta:

 • aktyviai sportuojantiems ir Universitetui atstovaujantiems studentams;
 • aktyviai Universiteto mokslinėje veiklos dalyvaujantiems studentams;
 • ne mažiau kaip dvejus metus aktyviai Universiteto kultūrinėje veikloje dalyvaujančiam studentui.

Studijų įmoka gali būti sumažinta ir kitais akademinio kamieninio padalinio tarybos nustatytais atvejais.

Visais atvejais studijų įmoka yra sumažinama vienam semestrui ne mažiau kaip 30 procentų ir ne daugiau kaip 90 procentų.

Studentui studijų įmoka koreguojama studijuojant mažiau kreditų nei numatyta studijų plane, studijuojant pagal individualų studijų planą, nepasinaudojus sutartimi įtvirtinta teise gauti mokymosi paslaugas, keičiant studijų programą, studentą perkėlus į valstybės finansuojamą studijų vietą ir kitais kamieninio akademinio padalinio tarybos nustatytais atvejais.

Studijų įmokų grąžinimas 

Jei valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios studijų kainą semestrui, grąžinamos tokia tvarka:

 • nutraukus sutartį iki studijų semestro pradžios – grąžinama 100 % sumokėtos studijų kainos už semestrą, kuriame studentas nestudijavo;
 • nutraukus sutartį nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo vasario 4 d. iki vasario 28 d.) – grąžinama suma, lygi 80 % studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.) – grąžinama suma, lygi 60 % studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. (atitinkamai pavasario semestre po balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.) – grąžinama suma, lygi 40 % studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.) – grąžinama suma, lygi 20 % studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo sausio 1 d. (atitinkamai pavasario semestre birželio 1 d.) ir vėliau – įmoka negrąžinama.

Studentams (klausytojams), kuriems akademinės atostogos buvo suteiktos arba studijos sustabdytos iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre iki vasario 28 d.), grąžinama 100 % sumokėtos studijų kainos už einamąjį semestrą.

Svarbu! Prašymai dėl studijų įmokų sumažinimo, atidėjimo, leidimo mokėti dalimis bei grąžinimo teikiami akademinio kamieninio padalinio vadovui per VU Informacinę sistemą.

Daugiau informacijos – Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos apraše.