Prašymo tapti VU SA nariu taisyklės
 1. VU SA nario teisės:
  1. dalyvauti VU SA veikloje;
  2. rinkti VU SA savivaldos ir atitinkamų VU institucijų narius;
  3. būti išrinktu arba paskirtu studentų atstovu;
  4. teikti siūlymus, klausimus VU SA P ar kitoms VU SA institucijomis dėl jų veiklos ir gauti motyvuotus atsakymus;
  5. dalyvauti priimant sprendimus studentams rūpimais klausimais savo kompetencijos ribose;
  6. laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę VU SA;
  7. susipažinti su VU SA narių sąrašu;
  8. kitas teises, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, VU Statutui bei Įstatams.
 2. VU SA nario pareigos:
  1. laikytis šių Nuostatų, Įstatų, Darbo reglamento, VU Statuto ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų;
  2. mokėti nario mokestį, jeigu toks mokestis yra patvirtintas Įstatuose nustatyta tvarka;
  3. vykdyti VU SA, VU SA P valdymo ir kontrolės institucijų sprendimus;
  4. pagal savo kompetenciją reikšti bendrą VU SA nuomonę;
  5. kasmet Darbo reglamento numatyta tvarka išlaikyti pagrindinių socialinių-akademinių žinių testą;
  6. atsakingai vykdyti pavestas užduotis;
  7. būti lojaliam VU SA bei laikytis konfidencialumo;
  8. vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti VU SA interesams;
  9. nepainioti VU SA turto su asmeniniu turtu arba naudoti jo ar informacijos, kurią gauna būdamas VU SA nariu, asmeninei ar trečiojo asmens naudai gauti;
  10. pranešti Prezidentui apie aplinkybes, nurodytas 2.8-2.9 punktuose bei nurodyti jų pobūdį ir vertę. Ši informacija turi būti pateikta raštu arba įrašyta į atitinkamo VU SA P ar VU SA organo posėdžio protokolą;
  11. VU SA narys gali inicijuoti sandorį su juridiniu asmeniu, kurio valdymo organo narys jis yra. Apie galimą interesų konfliktą jis privalo nedelsdamas pranešti Prezidentui;
  12. VU SA narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigas, numatytas šiuose nuostatuose ir Įstatuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą, jei įstatymai, Įstatai ar šie nuostatai nenumato kitaip.