Privatumas

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės duomenų apsaugos grupė

Duomenų apsaugos grupė – Prezidento paskirta asmenų grupė, atsakinga už VU SA vykdomą duomenų tvarkymo veiklą savo kompetencijos ribose, taip pat atliekanti kitas Apraše nustatytas funkcijas.

Duomenų apsaugos grupės el. pašto adresas dap@vusa.lt (atsakome per 3 d. d., skubiais atvejais ir (ar) įvykus duomenų apsaugos incidentui skambinti nurodytais kontaktais).

Duomenų apsaugos grupės pirmininkas

Duomenų apsaugos grupės narys

Duomenų apsaugos grupės narys

Artūras Anisimenka

Erikas Lukauskas

Aušrinė Dichavičiūtė

Tel. +370 645 66909

arturas.anisimenka@vusa.lt

erikas.lukauskas@vusa.lt

ausrine.dichaviciute@vusa.lt

 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės privatumo politika

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (toliau – VU SA) gerbia Jūsų privatumą ir laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, saugančių Jūsų asmens duomenis.

Todėl šia Privatumo politika ir Asmens duomenų tvarkymo VU SA tvarkos apraše (toliau – Aprašas) išdėstytomis nuostatomis siekiame aiškiai ir skaidriai informuoti Jus, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Mūsų Privatumo politikoje, be kitų dalykų, aprašoma, kokius duomenis ir kokiu tikslu renkame, kaip galite valdyti savo duomenis ir kaip su mumis susisiekti. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką.

VU SA tvarkomi visų esamų ir buvusių VU SA narių ir darbuotojų, ir kitų asmenų, įstatymų nustatyta tvarka sutartinių ir kitų teisinių santykių pagrindu pateikusių informaciją savo asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Aprašo ir kitų susijusių teisės aktų nuostatomis bei priežiūros institucijų nurodymais.

Toliau pateikiamos pagrindinės sąvokos:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su žmogumi, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pagal fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius. Asmens duomenimis laikoma, pavyzdžiui, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas ir t. t.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys. Pavyzdžiui, rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.

Duomenų subjektas – tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos BDAR, Apraše ir kituose teisės aktuose.

VU SA yra visų veiklos ir vidaus administravimo procesuose surinktų duomenų valdytojas, taip pat duomenų subjektų bei trečiųjų asmenų perduotų asmens duomenų tvarkytojas.

Rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis visada pateikiame šią informaciją: mūsų kontaktinius duomenis, duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą su asmens duomenų rinkimu ir tvarkymu susijusią informaciją (BDAR 13 straipsnis).

VU SA nerenka Jūsų asmens duomenų iš socialinių tinklų paskyrų ir (ar) kitų šaltinių. VU SA nerenka ir netvarko specialių kategorijų (jautrių) asmens duomenų (BDAR 9 straipsnis).

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

Kokiam laikotarpiui renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Vidaus administravimo

Jūsų vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, gimimo data,nuotrauka, draudimo valstybės lėšomis datos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, pareigų vykdymo laikotarpis, narių ir studentų atstovų testų rezultatai, studijų pradžia, studijųpabaiga (arba numatoma studijų pabaiga), studijų pakopa, studijųpadalinys VU, studijų programa, studijų kursas, darbovietė.

Narystės arba darbo santykių laikotarpiu ir pasibaigus darbo santykiams.

VU SA valdymo organų veiklos organizavimo

Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, studijų institucijos padalinys, pareigos, atstovaujama organizacija, pasisakymai.

Valdymo organo kadencijos laikotarpiu.

Studentų atstovų veiklos koordinavimo

Jūsų vardas, pavardė, studijų programa, studijų padalinys VU, studijų kursas, studijų pakopa, asmeninis elektroninis paštas, telefono numeris, pareigos, pareigų ėjimo laikotarpis, atstovavimo veiklos rezultatai.

Studento atstovo kadencijos laikotarpiu

Kandidatų administravimo

Kandidato (-ės) vardas, pavardė, motyvacinis laiškas, gyvenimo aprašymas ir juose pateikti duomenys: nuotrauka, asmeniniai telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, esama ir buvusios darbovietės (jei nurodyta), gimimo data, studijų institucija (esama ar buvusi), pareigos ir kita pateikta informacija.

Ne ilgiau kaip mėnesį po rinkimų į atitinkamą poziciją.

VU SA atstovavimo veiklos vykdymo

VU dėstytojo vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas, darbo padalinys, studentų atsiliepimai apie dėstytoją, dėstomas (-i) studijų dalykas (-ai).

Ne ilgiau nei to reikia atstovavimo veiklai vykdyti.

Vidinės komunikacijos su esamais ir buvusiais nariais

Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, studijų padalinys, studijų programa, studijų pradžios ir pabaigos (tikėtinos pabaigos) datos.

Neribotą laiką, nebent teisės aktai numato kitaip.

Išorinės komunikacijos

Jūsų vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, asmeninis elektroninio pašto adresas, nuotrauka, studijų padalinys, studijų programa.

Kadencijos laikotarpiu.

VU SA vykdomų renginių organizavimo

Jūsų vardas, pavardė, asmeninis telefono numeris, asmeninis elektroninio pašto adresas, gimimo data, studijų institucijos padalinys ir studijų programa, atstovaujama organizacija, darbovietė, pareigos, vykdomos veiklos pobūdis ir patirtis, paslaugų atlikimo įkainiai, informacija apie paslaugas suteiktas VU SA, esamos ir buvusios VU SA pareigos, VU SA pareigų vykdymo laikotarpiai, socialinio tinklo paskyros adresas, internetinės svetainės adresas, maitinimosi poreikiai ir kiti jūsų pateikti duomenys.

Ne ilgiau nei mėnesį po renginio, išskyrus atvejus, kai galimų būsimų renginių organizavimui gali būti reikalingi asmens duomenys, kurie tvarkomi neribotą laiką, ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus.

Rinkodaros

Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė.

Neribotą laiką, nebent teisės aktai numato kitaip.

Sutartinių įsipareigojimų vykdymo

Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, individualios veiklos pažymos numeris.

Iki sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo.

Finansinių atsiskaitymų

Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims lėšų gavėjams), pareigos, elektroninio pašto adresas.

Iki savanoriškos veiklos arba darbo sutarties galiojimo termino pabaigos.

Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo

Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pareiškimo data ir numeris, skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija (įskaitant ir specialiųjų kategorijų asmens duomenis), skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija, VU SA atsakymo į skundus, prašymus ar pareiškimus data ir numeris.

Vienerius metus po skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo pabaigos, nebent teisės aktai numato kitaip.

Visi nebereikalingi asmens duomenys ir sukaupta informacija (dokumentuose, jų kopijose, kitose saugojimo laikmenose ir pan.) yra sunaikinama taip, kad juose esančios informacijos nebūtų įmanoma atpažinti ar kitais būdais atgaminti.

Kai prisijungiate prie https://vusa.lt (toliau – Svetainė), VU SA gali išsiųsti vieną ar kelis slapukus – mažus tekstinius failus, kuriuose yra raidžių ir skaitmenų simbolių eilutė. VU SA naudoja nuolatinius slapukus. Nuolatinis slapukas lieka uždarius žiniatinklio naršyklę ir gali būti naudojamas Jūsų žiniatinklio naršyklėje tolesniuose apsilankymuose Svetainėje.

Nuolatiniai slapukai gali būti pašalinti per Jūsų naudojamos žiniatinklio naršyklės nustatymus. Peržiūrėkite savo žiniatinklio naršyklės naudojimo gidą, kad sužinotumėte tinkamą būdą keisti slapukų nustatymus.

Lankydamiesi ir naudodamiesi mūsų Svetaine. VU SA renka ir tvarko šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas arba kokie duomenys renkami?

Kokiu tikslu naudojami duomenys?

Kokiam laikotarpiui?

Kokiu teisiniu pagrindu?

Prisijungus prie Svetainės renkamas _gat_gtag_UA_#

Siekiant atskirti vartotojus

2 metai

Siekiant užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą ir saugumą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte)

Prisijungus prie Svetainės renkamas _ga

Prisijungus prie Svetainės renkamas _gid

Prisijungus prie Svetainės, serverio žurnalų failuose (log files) fiksuojamas Jūsų IP adresas ir informacija apie naudojamą naršyklę.

Siekiant užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą ir saugumą

 

VU SA nėra atsakinga už trečiųjų asmenų interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei paspaudę nuorodą iš VU SA interneto svetainės pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

VU SA neperduoda Jūsų asmens duomenų už Europos ekonominės erdvės (visos Europos Sąjungos  valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) ribų.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems tretiesiems asmenims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pavyzdžiui, gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti VU SA teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:

 • Vilniaus universitetui duomenų teikimo sutarties pagrindu (dėl registracijų į poilsių bazes, studentų atstovų duomenis, renginių dalyvių duomenis);
 • Lietuvos studentų sąjungai duomenų teikimo sutarties pagrindu (dėl Lietuvos studento pažymėjimo administravimo);
 • Valdžios institucijoms ir įstaigoms (valstybinei duomenų apsaugos institucijai, policijai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
 • VU SA audituojančioms bendrovėms ir (ar) valstybės institucijoms;
 • Paslaugų teikėjams (svetainės administravimo, elektroninio pašto, duomenų saugyklų, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.).

Šių paminėtų trečiųjų asmenų (organizacijų, įstaigų ir pan.) galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, nes jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

VU SA siekia, kad paslaugų teikėjai laikytųsi BDAR, Lietuvos Respublikos įstatymų, VU SA Privatumo politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. VU SA, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose.

Mūsų Svetainėje pateikta supaprastinta Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka. Jūs turite šias teises:

 • kreiptis į VU SA su prašymu suteikti informaciją apie VU SA renkamus ir tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymo tikslus („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti“);
 • apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas („teisė apriboti“);
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu) („teisė perkelti“);
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimu („teisė atšaukti“);
 • teisę su skundu kreiptis į duomenų apsaugą prižiūrinčią instituciją (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) („teisė skųsti“).

Jūs galite įgyvendinti savo teises tik suteikus VU SA galimybę patikrinti Jūsų tapatybę. Jūsų tapatybė patikrinama vienu iš šių būdų:

 • atvykus į VU SA centrinį biurą adresu Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelis, Vilnius LT-01513, Lietuvos Respublika ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • rašydamas prašymą iš Vilniaus universiteto suteiktos elektroninio pašto dėžutės.

VU SA gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

VU SA yra savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, visų Vilniaus universiteto studentų interesams atstovaujanti organizacija. VU SA yra juridinis asmuo (kodas 193077294), kurio teisinė forma – asociacija.

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti.

Konsultuojantis:

 • paštu dap@vusa.lt arba vienu iš DAG narių el. pašto adresų;
 • telefonu +370 5 268 7144 arba vienu iš DAG narių telefonų;
 • raštu adresu Universiteto g. 3, Vilnius LT-01513, Lietuvos Respublika.

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią šios Privatumo politikos versiją visada rasite VU SA Svetainėje.

Asmenims, kurie pažeidžia BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kituose teisės aktuose, Apraše ir kituose VU SA teisės aktuose nustatytus asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, asmens duomenų tvarkymo tikslus, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, rasite Apraše.

 

VU SA Privatumo politika atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 22 d.