Socialinės stipendijos

Socialines stipendijas gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas:
  • pakartotinai studijuoja pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
  • pakartotinai studijuoja doktorantūroje, jeigu daugiau kaip pusę doktorantūros trukmės jie buvo studijavę valstybės biudžeto lėšomis;
  • pakartotinai studijuoja pagal profesinių studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
  • užsieniečiai, išskyrus užsienio lietuvius ir užsienio valstybių piliečius, kurių studijos finansuojamos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka,  taip pat Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 3 akademines skolas;
 • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.
   

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.
   

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje (www.vsf.lt). Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d.–spalio 10 d.,
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d.–vasario 20 d.

Socialinės stipendijos dydis – 6,5 BSI (šiuo metu 273 Eur) per mėnesį. Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Jei po pagrindinio socialinių stipendijų skirstymo tą semestrą dar yra likę nepanaudotų lėšų, Valstybinis studijų fondas kas mėnesį skelbia papildomą paraiškų teikimo terminą.

   

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
 • nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • atsiradus ir (arba) paaiškėjus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 821 straipsnio 3 dalyje nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija;
 • studentui mirus.

Daugiau informacijos – Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.