„Viešojo valdymo švietimo srityje gerinimas įtraukiant nevyriausybines organizacijas“

Vykdomas projektas „Viešojo valdymo švietimo srityje gerinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas“ finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Apie projektą:

Projekto esmė stiprinti partnerių dalyvių atstovavimo aktyvumą bei kokybę, gerinant viešojąjį valdymą švietimo srityje. Šį uždavinį numatoma įgyvendinti pasitelkiant ekspertus (analitiką ir advokacijos specialistą), kurie užtikrintų pastovų ir kokybišką atstovavimą įvariuose organuose, bei apklausų ir mokymų specialistą, kuris užsiimtų poreikių analize, jos sisteminimu ir reikalingų mokymų organizavimu / žinių perdavimu. Taip pat numatoma, kad tiek pas pareiškėją, tiek pas partnerius dirbs iš viso 10 savanorių, kurių atsakomybės sritys: informacijos analizė, tikslinės grupės nuomonės rinkimas, jos susisteminimas bei pateikimas advokacijos veikloms nacionaliniu ir savivaldybės lygmeniu.

Numatoma, kad, stiprinant būsimus darbuotojus ir savanorius, bus perkamos papildomos mokymų paslaugos šiomis temomis: a) advokacija, nuomonės nešimas ir argumentavimas; b) viešosios politikos analizė, c) įtakos darymas, d) teisėkūros pagrindai. Šie mokymai bus įrašomi tam, kad vėliau būtų patalpinti partnerių turimoje e-mokymų sistemoje ir prieinami naujiems savanoriams, tokiu būdu išplečiant naudos gavėjų ratą. Gerųjų patirčių praktikai numatyti trys vizitai į Estiją, kurioje neseniai atlikta aukštojo mokslo reforma, Švediją, kurioje gerai išplėtota socialinės rūpybos sistema aukštojo mokslo institucijose, ir Didžiąją Britaniją, kurioje teikiamas prioritetas inovacijoms švietimo srityje. Šalia šių veiklų numatoma parengti atstovo gidą bei suorganizuoti pozicijų ir rezultatų pristatymo konferencijas (po vieną per metus, jos būtų apie švietimo srityje esančias problemas).

Projekto įgyvendinimas leis organizacijoms strateginiu laikotarpiu užtikrinti kokybišką ir pastovų tikslinės grupės atstovavimą įvairiuose lygmenyse. Tai ne tik sustiprins organizacijas instituciškai, tačiau sudarys palankias sąlygas tikslinės grupės sąlygų gerėjimui įvairiuose sektoriuose (socialiniame, ekonominiame, politiniame, kultūriniame). Tiek atstovų patirtis ir kokybė, tiek organizuojami mokymai bei papildomos veiklos leis užtikrinti tvarią organizacijų plėtrą, perduodant įgytas žinias savanoriams ir ateityje dirbsiantiems žmonėms, kurie vėliau galės tęsti pradėtą darbą. Projekto partneriai sudarys tinkamas sąlygas, kad įgytos kompetencijos, know-how būtų efektyviai perduotos kuo didesniam narių skaičiui. Tolimesnėje perspektyvoje projekto įgyvendinimas leis geriau pasiekti organizacijos strateginius tikslus, užtikrins kokybišką ir tvarią organizacijos veiklą ir pagerins atstovaujamos tikslinės grupės situaciją. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas teigiamai prisidės prie viešojo valdymo gerinimo švietimo srityse  bus tobulinami įstatyminiai ir poįstatyminiai aktai, projekto partnerių įgyta kompetencija bus pritaikyta įvairiose komisijose ir posėdžiuose, projektų partnerių balsas bus labiau girdimas tiek vidiniuose pasitarimuose, tiek viešojoje erdvėje.

Projekto partneriai:


Žinių Ekonomikos Forumas (ŽEF)  projekto partneris  asociacija, kurios misija kurti žiniomis ir kūrybingumu grįstą konkurencingą valstybę. Ji vienija skirtingų sričių lyderius iš verslo ir mokslo bei pilietiškos visuomenės atstovus. Pagrindinės ŽEF kryptys: a) pažangus ir inovatyvus verslas, b) mokymasis visą gyvenimą, c) atviras ir žiniomis grįstas valstybės valdymas. Daugiau informacijos apie ŽEF veiklą asociacijos puslapyje.

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS)  jaunuosius mokslininkus Lietuvoje vienijanti organizacija, atstovaujanti jų interesus, siekianti pagerinti jaunųjų mokslininkų mokymosi ir darbo sąlygas. Daugiau apie LJMS veiklą galima sužinoti jos puslapyje.

Šiaulių universiteto Studentų atstovybė  Šiaulių universiteto studentus atstovaujanti organizacija. Projekte jų partnerystė yra svarbi dėl to, kad šiuo metu vyksta abiejų universitetų apsijungimo derybos, tad norima aktyviau bendradarbiauti ir atstovauti abiejų universitetų studentus kolegialiai, formuojant bendras pozicijas švietimo srityje. Daugiau informacijos apie organizacijos veiklą jos interneto puslapyje.