Vilniaus universiteto sprendimų struktūros

Vilniaus universiteto (toliau – Universiteto) bendruomenės savivaldą pagal savo kompetenciją įgyvendina Universiteto valdymo organai – Senatas, Taryba ir Rektorius. Savivaldos veiklą šiems valdymo organams užtikrinti padeda įvairios komisijos ir komitetai, priimantys sprendimus jiems paskirtose srityse arba įgyvendina Universiteto valdymo organų nurodymus.

Rektorius

Rektorius yra vienasmenis Universiteto valdymo organas ir Universiteto vadovas. Rektorius veikia Universiteto vardu ir jam atstovauja, atsako už Universiteto veiklos tikslų įgyvendinimą, kokybišką darbų organizavimą, Universiteto finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą. Rektorius yra atskaitingas Universiteto Tarybai. Šiuo metu Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas eina prof. Rimvydas Petrauskas.

Prorektoriai

Prorektoriai administruoja Rektoriaus jiems pavestą Universiteto veiklos ar valdymo sritį. Kiekvienas jų atitinkamoje srityje veikia Rektoriaus vardu ir padeda valdyti Universitetą. Šiuo metu Universiteto yra 4 prorektoriai:

 • Studijų prorektorius (šiuo metu pareigas eina – doc. dr. Valdas Jaskūnas);
 • Mokslo prorektorė (šiuo metu pareigas eina – prof. dr. Edita Sužiedėlienė);
 • Partnerystės prorektorius (šiuo metu pareigas eina – dr. Artūras Vasiliauskas);
 • Organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė (šiuo metu pareigas eina – dr. Rita Rekašiūtė-Balsienė).

Prorektoriai atskaitingi ir atsakingi Rektoriui. Rektorius gali panaikinti prorektorių sprendimus.

Kancleris

Kancleris padeda Rektoriui valdyti Universiteto ūkį ir turtą, tvarkyti finansus, užtikrinti Universiteto vidaus tvarką ir reikiamas materialines bei organizacines sąlygas Universiteto Senato ir Tarybos veiklai. Kancleris atskaitingas ir atsakingas Rektoriui. Rektorius gali panaikinti kanclerio sprendimus. Šiuo metu Universiteto kanclerio pareigas eina Nikita Ananjevas.

Rektoratas

Rektoratas – Rektoriaus patariamasis organas, sudarytas iš visų Universiteto kamieninių akademinių ir neakademinių padalinių vadovų bei Studentų atstovybės prezidento. Rektoratas svarsto visus svarbiausius su mokslu, studijomis, finansais ir plėtra susijusius klausimus bei teikia išvadas Universiteto Tarybai, Senatui, Rektoriui, kurie pagal savo veiklos sritį priima galutinius sprendimus.

Senatas

Senatas užtikrina kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvę Universitete, Universiteto bendrųjų akademinių reikalų ir kitų tiesiogiai su viso Universiteto akademine veikla susijusių klausimų kolegialų aptarimą bei jiems įgyvendinti reikalingų teisės aktų priėmimą.

Universiteto Senatą sudaro 41 narys: Rektorius pagal pareigas, Universiteto mokslo (meno) darbuotojai, dėstytojai, socialiniai partneriai bei Studentų atstovybės deleguoti 8 studentų atstovai. Visi Senato nariai, išskyrus Rektorių, Senato pirmininkas ir Senato pirmininko pavaduotoją veikia Senato komitetuose.

Senato komitetai

Itin svarbiems su mokslu, menu ir studijomis susijusiems Universiteto veiklos klausimams spręsti yra sudaryti trys Senato komitetai: Mokslo, Studijų bei Kokybės ir plėtros. Kiekvienas komitetas nagrinėja atitinkamos srities klausimus bei teikia išvadas Senatui. Senato komitetai yra sudaromi Senato pirmininko teikimu Senato nutarimu.

Šiuo metu Senate veikia 3 nuolatiniai komitetai:

 • Studijų komitetas – nagrinėja klausimus, susijusius su studijų vykdymu ir kokybe Vilniaus universitete. Studijų komitete veikia 3 studentų atstovai.
 • Mokslo komitetas – nagrinėja klausimus, susijusius su mokslo vykdymu bei plėtra Vilniaus universitete. Mokslo komitete veikia 2 studentų atstovai.
 • Kokybės ir plėtros komitetas – kontroliuoja, kaip veikia studijų kokybės užtikrinimo sistema, nagrinėja su Vilniaus universiteto vidaus išteklių paskirstymu, plėtra susijusius klausimus. Kokybės ir plėtros komitete veikia 3 studentų atstovai.

Senato komisijos

Senato komisijos yra Senato sudarytos komisijos, padedančios įgyvendinti Universiteto tikslus bei uždavinius. Senato komisijos atskaitingos Senatui.

Šiuo metu yra 5 Senato komisijos:

 • Centrinė rinkimų komisija – kuria VU valdymo organų rinkimų tvarką ir užtikrina skaidrius bei tinkamus VU valdymo organų rinkimus. Centrinę rinkimų komisiją sudaro 9 nariai, iš jų – 1 studentų atstovas.
 • Centrinė akademinės etikos komisija – sprendžia ginčus bei klausimus, susijusius su akademinės etikos pažeidimais, kuria ir nuolatos atnaujina VU akademinės etikos kodeksą. Centrinę akademinės etikos komisiją sudaro 8 nariai, iš jų – 3 studentų atstovai.
 • Centrinė ginčų nagrinėjimo komisija – nagrinėja skundus bei pareiškimus tarp Universiteto bendruomenės narių, nesusijusius su akademinės etikos pažeidimais. Centrinę ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 6 nariai, iš jų – 3 studentų atstovai.
 • Akademinio protokolo komisija – kuria ir nuolatos atnaujina akademinių apeigų protokolą bei akademinių renginių aprašus. Akademinio protokolo komisiją sudaro 8 nariai, iš jų – 1 studentų atstovas.
 • Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisija – svarsto ir teikia Senatui tvirtinti kandidatūras gauti Universiteto profesoriaus emerito, afiliuotojo profesoriaus, docento, mokslo darbuotojo bei garbės daktaro, alumni, mecenato vardus. Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisiją sudaro 11 narių, iš jų – 1 studentų atstovas.
 • Bendrųjų universitetinių studijų komisija – nagrinėja naujai teikiamų bendrųjų universitetinių studijų modulius, teikia išvadas dėl jų atitikimo bendrųjų universitetinių studijų koncepcijai, kuri vėliau tvirtinimui yra teikiama  Senatui ir atlieka šių modulių įgyvendinimo kokybės stebėseną. Bendrųjų universitetinių studijų komisiją sudaro 8 nariai, iš kurių – 2 studentų atstovai.

Taryba

Taryba – Universiteto valdymo organas atsakingas už strateginę Universiteto plėtrą, veiklos kokybę, finansus bei struktūros pokyčius.

Tarybą sudaro vienuolika narių, kurių: penki Universiteto dėstytojai bei mokslo (meno) darbuotojai, penki išoriniai ne Universiteto bendruomenės nariai, atstovaujantys skirtingas mokslų sritis, iš kurių vienas – VU SA deleguotas studentų atstovas. Į Tarybos sudėtį pagal pareigas studentų atstovo teisėmis taip pat įeina ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas.

Vienkartinių socialinių stipendijų skirstymo komisija

Vienkartinių socialinių stipendijų skirstymo komisija nagrinėja gautus prašymus, susijusius su studento materialinės ir/ar socialinės padėties pablogėjimu (susirgus sunkia liga, patyrus traumą, avariją, gaisrą, rimtą vagystę, artimojo mirtį, vienam iš tėvų praradus darbą ir pan.). Pagal prioritetą sudėliotus kriterijus ir turimų pinigų kiekį, komisija sprendžia, kam ir kokio dydžio stipendijas skirti. Prioritetas teikiamas studento šeimos narių mirties ir vaiko gimimo atvejais, taip pat atsitikus nelaimėms ar susirgus sunkia liga, studentams, kurių šeimos nariai negauna jokių pajamų. Vienkartinių socialinių stipendijų skirstymo komisija renkasi ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius.

Vienkartinių socialinių stipendijų skirstymo komisiją sudaro 5 nariai, iš jų – 3 studentų atstovai.

Vienkartinių tikslinių stipendijų skirstymo komisija

Vienkartinių tikslinių stipendijų skirstymo komisija sprendžia, kam ir kokio dydžio skirti vienkartines tikslines stipendijas už pasiekimus kultūros, sporto, mokslo ar visuomeninėje veikloje. Pasiekimai vertinami, atsižvelgiant į gautas rekomendacijos, asmeninius studentų pasiekimus, atstovavimą Vilniaus universitetui bei jo vardo garsinimą. Vienkartinių tikslinių stipendijų skirstymo komisija renkasi kartą per semestrą.

Vienkartinių tikslinių stipendijų skirstymo komisiją sudaro 6 nariai, iš jų2 studentų atstovai.

Sveikatos ir sporto centro taryba

Sveikatos ir sporto centro taryba sprendžia klausimus, susijusius su šio centro finansavimu, vidiniais valdymo ir vykdomų studijų reikalais bei Sveikatos ir sporto centro dėstytojų atestacijomis.

Šioje taryboje – 1 studentų atstovas.

Studijų prorektoriaus šaukiami akademinių prodekanų susirinkimai

Universiteto kamieninių akademinių padalinių akademinių reikalų prodekanų susirinkimuose sprendžiami su studijomis ir jų organizavimo tvarka susiję klausimai, vyksta pirminis dokumentų pakeitimų svarstymas, kurie su prodekanų pateiktomis išvadomis vėliau yra teikiami Senatui tvirtinti.

Darbo grupės

Universitete yra nuolatos sudaromos įvairios darbo grupės, kuriose yra sprendžiami tuo metu Universiteto bendruomenei aktualūs klausimai. Darbo grupės yra trumpalaikės ir sudarytos iki reikiamo sprendimo priėmimo (pavyzdžiui, Statuto parengimo, modulinių studijų įvedimo ir kt.).

Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir ne mažiau nei 1 studentų atstovas.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę bei kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

Kamieniniai akademiniai padaliniai

Vilniaus universiteto kamieniniai akademiniai padaliniai (toliau – VU KAP) – fakultetai, institutai, centrai, mokyklos – tai vidiniai organizaciniai Universiteto dariniai, kuriuose vykdoma visų rūšių pagrindinė Universiteto veikla.

VU KAP Taryba

VU KAP Taryba priima sprendimus dėl KAP mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, KAP mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU KAP Tarybą sudaro VU KAP dėstytojai, socialiniai partneriai ir studentai. Ne mažiau nei 20 proc. visų VU KAP tarybos narių turi sudaryti studentų atstovai.

VU KAP vadovas

VU KAP vadovas atsako už vadovavimą KAP bei už KAP veiklos plano įgyvendinimą ir jo atitikimą Universiteto Statutui, bendrą studijų programų ir mokslinių (meno) tyrimų efektyvumą bei raidos kokybę pagrindinėje KAP veiklos srityje. KAP vadovas atsakingas ir atskaitingas KAP Tarybai ir Rektoriui.

VU KAP dekanatas / direktoratas

VU KAP dekanatas / direktoratas – tai veiklos organizavimo klausimais KAP vadovui patarianti nuolat veikianti kolegija, į kurios sudėtį įeina KAP vadovo pavaduotojai, KAP šakinių akademinių padalinių vadovai ir Universiteto VU SA padalinio KAP pirmininkas.

VU KAP Studijų kolegija

VU KAP Studijų kolegiją sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir VU SA deleguotas studentų atstovas. Ši kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam KAP vadovo pavaduotojui studijoms studijų vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais.

VU KAP Ginčų nagrinėjimo komisija

VU KAP Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU KAP Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU KAP dėstytojai ir 3 studentų atstovai.

VU KAP Akademinės etikos komisija

VU KAP Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU KAP Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU KAP dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

VU KAP Priėmimo-atestacijos komisija

VU KAP Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta.

VU KAP Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro Universiteto dėstytojai, socialiniai partneriai ir 1 studentų atstovas.