VU SA struktūra

VU SA struktūra

Konferencija

Konferencija – aukščiausia VU SA savivaldos institucija, kurioje pristatomos ir tvirtinamos metų veiklos, finansinė, revizijos ataskaitos, renkamas VU SA Prezidentas ir Revizijos komisijos nariai. Bent kartą per metus šaukiamoje Konferencijoje dalyvauja po 10 kiekviename VU SA padalinyje išrinktų delegatų bei VU SA Prezidentas.

Prezidentas

Prezidentas yra VU SA vadovas, atsakingas už sklandžią organizacijos veiklą, tinkamą Konferencijos ir Parlamento priimtų nutarimų vykdymą. Prezidentas be atskiro įgaliojimo yra VU Rektorato narys ir studentų atstovas Vilniaus universiteto Taryboje. Prezidentą vienerių metų kadencijai renka Konferencija.

Parlamentas

Parlamentas susideda iš VU SA padalinių konferencijų išrinktų atstovų (po 2 iš kiekvieno Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio), Tarybos narių, Prezidento ir Viceprezidentų. Parlamentas tvirtina VU SA biudžetą, veiklos planą, svarsto ir formuoja organizacijos pozicijas svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais.

Taryba

Tarybą sudaro VU SA padalinių vadovai (pirmininkai) ir Prezidentas, organizuojantis jos veiklą. Taryba svarsto bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir narystės jose klausimus, tvirtina darbuotojų etatų sąrašą bei vykdo kitas VU SA Įstatuose ir Darbo reglamente nustatytas funkcijas.

Revizijos komisija

Revizijos komisija yra VU SA savivaldos institucijų, VU SA padalinių bei kitų VU SA struktūrinių vienetų, taip pat VU SA įsteigtų juridinių asmenų finansinį ir veiklos patikrinimą atliekanti kontrolės institucija. Komisiją sudaro penki nariai, renkami Konferencijoje.